ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลงและเงื่อนไขการชำระเงิน
ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ คำสั่ง ระเบียบการดำเนินงาน นโยบายและคำแนะนำทั้งหลายเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆในสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นซึ่งออกใช้บังคับโดยทางเรา และถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับข้อผูกพันตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเมื่อมีการเผยแพร่บนแพลตฟอร์มแล้ว โดยข้อตกลงและเงื่อนไขการชำระเงินนี้จะมีผลบังคับใช้ต่อคำสั่งซื้อสินค้าและการชำระเงินที่กระทำโดยท่านและผู้ขายเท่านั้น

  1. ท่านตกลงที่จะชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่สามารถใช้ชำระหนี้ตามกฎหมายได้
  2. ท่านยินยอมที่จะไม่ยกเลิกการชำระเงินในภายหลังเว้นเสียแต่ว่า การสั่งซื้อสินค้าระหว่างท่านและผู้ขายไม่เป็นไปตามข้อตกลง ไม่ได้รับการส่งมอบสินค้า หรือสินค้าที่ท่านได้รับมีลักษณะแตกต่างจากรายละเอียดทีท่านได้รับจากผู้ขายอย่างมีนัยยะสำคัญตามแต่วิจารณญาณของผู้ขาย
  3. ท่านรับทราบถึงระเบียบการขอคืนเงินที่ชำระสำเร็จจะกระทำได้ต่อเมื่อผู้ขายยินยอมและเป็นผู้แจ้งความประสงค์ที่จะทำการคืนเงินเท่านั้น
  4. ท่านรับทราบถึงการคืนเงินทั้งหลายให้ทำผ่านกลไลการชำระเงินเดิมและให้แก่บุคคลที่ทำการชำระเงินนั้น
  5. ท่านรับทราบถึงการไม่รับประกันเงินคืนจะเข้าสู่บัญชีของท่านอย่างตรงต่อเวลา การดำเนินการชำอาจจะใช้เวลาและขึ้นกับแต่ละธนาคาร และ/หรือผู้ให้บริการการชำระเงินที่ดำเนินการคืนเงินนั้น

นโยบายปกป้องข้อมูลและคุ้มครองความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

 ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บ

1.เพื่อความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ บริษัท ซิงโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด จะทำการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลได้แก่ ชื่อ (Names) ที่อยู่ (Address) หรือหมายเลขโทรศัพท์ (Telephone number) เป็นต้น

 2.บริษัทจะไม่เก็บข้อมูลบัตรเครดิตของท่านไว้ ในขณะที่ท่านทำรายการสั่งซื้อผ่านบัตรเครดิต

 การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

1.บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเท่าที่จำเป็นเช่น ชื่อและเบอร์โทร เพื่อการประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เท่านั้น

2.บริษัทจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมไว้ ไปจำหน่ายหรือเผยแพร่แก่บุคคลหรือองค์กรใดๆภายนอกโดยเด็ดขาดไว้แต่จะได้รับอนุญาตเท่านั้น

การรับประกันและการคืนเงิน (Warranty and refund Policy)

สินค้าอันได้แก่หูฟังแบรนด์ Synchro,JVC, Panasonics, Sony สายนำสัญญาณ Synchro ขาแขวนโทรทัศน์แบรนด์ Synchro,Haifai และ Sanus มีระยะเวลารับประกัน 12 เดือน นับจากวันที่ซื้อสินค้าอ้างอิงจากใบเสร็จรับเงินที่ลูกค้าได้ทำการสั่งซื้อ

หากสินค้ามีการบกพร่องจากการผลิตลูกค้าสามารถติดต่อมาได้ที่อีเมล์ salesadmin@synchrothailand.com เพื่อสอบถามระเอียดในการจัดส่งกลับมาเปลี่ยนได้ที่บริษัท ซิงโครฯ โดยลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าส่งสินค้าและความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในการส่งสินค้ากลับมายังบริษัทซิงโครฯ โดยลูกค้าจะต้องแนบสำเนาใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานในการสั่งซื้ออื่นๆ มาด้วย

เมื่อบริษัทได้ทำการตรวจสอบแล้วจะทำการส่งสินค้ากลับไปยังลูกค้า

 

 

 

 

 

Powered by MakeWebEasy.com